กิจกรรมทั่วไป.

ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้อำนวยการ ประจำปี 2553 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของภาคเหนือ ณ อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพอาคาร วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553                                                                   

 

Post 3044 Views