กิจกรรมทั่วไป.

     นายรัศมี  แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2553 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างบุคลากร ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553

Post 2509 Views