กิจกรรมวิชาการ.

1.2

ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส จากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium for Epidemiology, Exposure Science and Environmental Health (ISES-ESEH 2019) ในระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือกันในงานวิจัยเชิงระบาดวิทยาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิทยาศาสตร์การรับสัมผัสสารมลพิษจากสิ่งแวดล้อม และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “Health Impact Assessment Workshop” ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยนักศึกษาปริญญาเอกจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายกวินวุธ สมสุนันท์ (Best oral presentation award) ในหัวข้อ “ Radon Radioactive Gas in the Home of Lung Cancer Patients in Upper Northern Thailand; The Preliminary Result” และ นายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง (2nd Best oral presentation award) ในหัวข้อ “High oxidation potential of PM2.5 and its chemical compositions during smoke-haze season pollution in Chiang Mai, Thailand” และรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ น.ส.เกศยา ระดาฤทธิ์ (2nd Best poster award) ในหัวข้อ “Biomonitoring of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Exposure by Hair Analysis: Preparation of the Method for Air Pollution Exposure Study”

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.9 1.10 1.5 1.6 1.7 1.8

……………………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 876 Views