กิจกรรมวิชาการ.

2.1

เมื่อในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล จากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา จากภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล พร้อมด้วย Prof. John Cherrie, Dr. Will Mueller และ Dr. Miranda Loh จาก Heriot-Watt University and Institute of Occupational Medicine (IOM), Edinburgh, UK. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และสถานีเก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพบ ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแสวงหาความร่วมมือกันเกี่ยวกับการวิจัยด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพ

 

 

2.6 2.2 2.3 2.4 2.5

 

………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาส่ตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 242 Views