กิจกรรมทั่วไป.

      เนื่องจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
ในระดับมาตรฐานสากล
จึงทำให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมทำการวิจัยในโครงการต่างๆ คือ      
     Dr. Wolfgang Stuetz จาก Biological Chemistry and Nutrition Biofunctionality and Food Safety, Hohenheim
University ประเทศเยอรมัน
นักวิจัยซึ่งได้ทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม
มาเยือนศูนย์วิจัยฯ
เพื่อปรึกษาวางแผนเรื่องโครงการวิจัยที่จะร่วมมือกับทางศูนย์วิจัยฯ ในอนาคต
ในวันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2553      
     Dr. Anne Riederer และ Dr. Dana
Boyd Barr จาก Emory University/Rollins School of Public Health (RSPH)
ประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง
“ผลของการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อทารกในครรภ์และการพัฒนาระบบประสาทใน
เด็กแรกเกิด การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าตั้งแต่แรกคลอด (R21)”
มาเยือนสถาบันฯเพื่อประชุมวางแผนกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการรับอาสา
สมัครกับศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24-28 สิงหาคม
2553

………………………………………………………….

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1641 Views