กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ดร.จีรัง ว่องตระกูล นักวิจัยเชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาได้จัดประชุมวางแผนดำเนินงานของโครงการ “สเปรย์ต้นแบบบรรเทาอาการปวดจากใบพลับพลึง (Crinum asiaticum)

เพื่อลดการอักเสบในข้อเข่าเสื่อม: การศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยงและการวิจัยทางคลินิก Lily leaves (Crinum asiaticum) pain relief prototype spray to reduce inflammation

in knee osteoarthritis: cell culture and clinical trials studies” โดยมี ผศ.ดร.ภญ. อำไพ   พฤติวรพงศ์กุล, ผศ.ดร.ภก. สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และนักวิจัยของโครงการเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันพุธที่18 ธันวาคม 2562 ที่ห้อง Board room ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการวิจัยนี้ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ซึ่งมีหน่วยงานร่วมวิจัยของโครงการประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัยจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Post 1006 Views