กิจกรรมทั่วไป.

     เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ พร้อมด้วยนางบุปผา  ประภาลักษณ์  เลขานุการสถาบันฯ ร่วมงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บัวเรศ  คำทอง จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และรำลึกถึงคุณูปการที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บัวเรศ  คำทอ ง ผู้ก่อตั้ง บุกเบิก และพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507  โดยงานดังกล่าวมีพิธีเปิดห้องเชิดชูเกียรติแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บัวเรศ  คำทอง โดย ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ อธิการบริมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานตัดริบบิ้น ณ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 30 ปี

Post 1596 Views