กิจกรรมวิชาการ.

522020_200205_0062

คุณแสวง  กาวิชัย นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพร้อมด้วย คุณอุวรรณา  รัตนศรี คุณธีร์ธวัช สันติจิตต์ภักดี คุณภาสกร  กุณภา และคุณธีรพงศ์ ชุติชัยโรจน์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้แก่นักศึกษาในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกั น PM 2.5 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาในหอพักนักศึกษามีความรู้และความเข้าใจถึงอันตรายของฝุ่นควัน PM 2.5 และได้เรียนรู้การป้องกันตนเอง เมื่อเกิดภาวะฝุ้นควัน PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ณ ห้องประชุม 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

522020_200205_0001 522020_200205_0003 522020_200205_0006 522020_200205_0010 522020_200205_0011 522020_200205_0012 522020_200205_0016 522020_200205_0019 522020_200205_0021 522020_200205_0027 522020_200205_0033 522020_200205_0049

 

…………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 874 Views