กิจกรรมวิชาการ.

IMG_20200205_133550

สำนักงานจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแนวทางการพิจารณาโครงการวิจัย ให้กับคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับทราบ เข้าใจแนวทางจริยธรรมสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างความเข้าใจในการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยเพื่อการปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร ให้เป้นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

IMG_20200205_133540 IMG_20200205_133610

…………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1147 Views