กิจกรรมวิชาการ.

IMG_20200214_100644
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “ความก้าวหน้าในการป้องกันการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี” ตอน “เข้าถึง เข้าใจ วัยใส วัยรุ่น” ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดการประชุม และจากนั้นเป็นการบรรยายในเรื่องของความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดย พญ. ลินดา เอื้อไพบูลย์, วัยรุ่นกับการดูแลสุขภาพกายและใจ โดย คุณพิมพ์นารา เขียวนันใจ พยาบาลวิชาชีพบริการวัยรุ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่, ทำอย่างไรเข้าพิชิตใจวัยรุ่น โดย ดร.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล นักวิจัยด้านเด็กและเยาวชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, แนวทางการให้คำปรึกษาเรื่องเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดย คุณสุทิพา วงศาโรจน์ คลินิกพิเศษกามโรค วัณโรค เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่, แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการท้าทายในการเข้าถึงเข้าใจและเยาวชนผู้ติดเชื้อ hiv วิทยากรจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคเอกชน ท้ายที่สุด พูดคุยโครงการวิจัยต่างๆ ที่กำลังดำเนินงานวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 987 Views