กิจกรรมทั่วไป.

         ประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งของทางภาคเหนือเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีแต่โบราณ ได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น เพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำ ซึ่ง   ประเพณีลอยกระทงของไทยตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน  12  ของทุกปี  ดังนั้น เพื่อให้มีกิจกรรมที่ควรฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงสืบอยู่สืบไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี  2553 โดยมีกิจกรรมคือ การประกวดทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงใบตองถึง 14 ทีม โดยมีผลการประกวดดังนี้ 
          ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมบงกชถวายธารา 
          รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมแอลกอฮอร์
          รองชนะเสิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม โภชนาการ 
          รางวัลชมเชยมี 3 รางวัลได้แก่ทีม  RCU  ทีมลัลล้า และทีม ACTG  
   
          ทั้งนี้ทางสถาบันได้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรสถาบันฯ เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในสถาบันฯ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  และช่วยกันรักษา ทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ

…………………………………………………….
ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 6245 Views