กิจกรรมทั่วไป.

2662020_200626_3

ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ ทำพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเสริมสร้างความรักสามัคคีแก่บุคลากรของสถาบันฯ อีกด้วย

2662020_200626_171 2662020_200626_87 2662020_200626_66 2662020_200626_151 2662020_200626_51 2662020_200626_52 2662020_200626_69 2662020_200626_114 2662020_200626_91 2662020_200626_138 2662020_200626_135

…………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 865 Views