กิจกรรมวิชาการ.

30June2020-7

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส และ อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้การต้อนรับ คุณวารุณี ต่อศรีเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือปัญหาหมอกควัน PM2.5 และ งานวิจัยผลการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงต่อสุขภาพเด็กแรกเกิด หรือโครงการสวัสดี (SAWASDEE: The Study of Asian Women And OffSprings Development and Environmental Exposure) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สถาบันฯ ดำเนินการร่วมกับนักวิจัยสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 ด้วย

 

 

 

 

 

 

30June2020-7 30June2020-2 30June2020-3 30June2020-4 30June2020-5

 

…………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1069 Views