กิจกรรมทั่วไป.

16-9-63 ไฟล์ต้นฉบับ_200916_21
ผู้เกษียณอายุราชการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันได้แก่ นางมนต์จันทร์ วิชาจารย์ นางรัชดาวรรณ พรหมวังศรี นางนภา ปัญโญ และนายมงคล ยอดคำเหลือง ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมาและพร้อมกันนี้ ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุทั้ง 4 ท่าน ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
65b2c1bc-39ad-4bab-8a7e-b5036b187443 72bc5c47-7097-47e6-96cc-9aab64234f37 a73fe595-d4c8-411d-9e86-27833b58028a db7b50fc-f5f3-43fc-a920-d8fb2f50629b
01a81858-d768-4e0c-bc51-ab3885bd6e5b f125310f-fd9e-47be-a94b-0f6e907c9769 42339bec-8b6d-4eea-b59b-0b66944b9286 33e15881-531a-4615-a813-f7d0aa9261ae
16-9-63 ไฟล์ต้นฉบับ_200916_14 16-9-63 ไฟล์ต้นฉบับ_200916_352 16-9-63 ไฟล์ต้นฉบับ_200916_346 16-9-63 ไฟล์ต้นฉบับ_200916_345 16-9-63 ไฟล์ต้นฉบับ_200916_343 16-9-63 ไฟล์ต้นฉบับ_200916_339 16-9-63 ไฟล์ต้นฉบับ_200916_311 16-9-63 ไฟล์ต้นฉบับ_200916_534 16-9-63 ไฟล์ต้นฉบับ_200916_454 16-9-63 ไฟล์ต้นฉบับ_200916_371
……………………………………………………………………………………
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1349 Views