กิจกรรมวิชาการ.

P1010110

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดการอบรม “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Basic IP)” ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจาก หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย และคุณพันทนา คำเขียว

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดการนำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรม สามารถสืบค้นความซ้ำซ้อนด้านสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้องและเป็นการเสริมทักษะให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสถาบันฯ ในการจัดเตรียมการจดเพื่อขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้อง และรวดเร็ว

P1010030 P1010017 P1010027 P1010047 P1010055 P1010091 P1010097 P1010110

 

 

…………………………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 898 Views