กิจกรรมทั่วไป.

         
                รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2554 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างบุคลากร ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554

…………………………………………………………………………………….

ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1736 Views