กิจกรรมวิชาการ.

CTU MAP

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical trials Unit, CTU) และรับทุนวิจัยทางคลินิกด้านเอชไอวีจาก National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Thailand HIV/AIDS and Infectious Disease Clinical Trials Unit (THAI CTU) โดยหน่วยวิจัยทางคลินิกจากทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกจาก NIH มีทั้งหมด 35 หน่วยวิจัย เป็นหน่วยวิจัยภายในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 25 หน่วยวิจัย และนอกประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 10 หน่วยวิจัยจาก 5 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ เปรู อัฟริกาใต้ เฮติ บราซิล และประเทศไทย ดังนั้น THAI CTU จึงเป็นหน่วยวิจัยทางคลินิกเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยและเป็นเพียงประเทศเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มรับทุนวิจัยจาก NIH ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2550 – 30 พฤศจิกายน 2556 ภายใต้โครงการ Chiang Mai University HIV/AIDS Clinical Trials Unit  (CMU CTU) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ศิริสันธนะ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2563 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ  Thailand HIV/AIDS and Infectious Disease Clinical Trials Unit (THAI CTU) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

ระยะที่ 3 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2570 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Thailand HIV/AIDS and Infectious Disease Clinical Trials Unit (THAI CTU) โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

ทั้งนี้ THAI CTU ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิจัยทางคลินิก (Clinical Research Sites-CRS) จำนวน 3 ศูนย์วิจัย จากทั้งหมด 101 ศูนย์วิจัยใน 18 ประเทศทั่วโลก จะดำเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
3 เครือข่ายคือ AIDS Clinical Trials Group (ACTG), International Maternal Pediatric Adolescent AIDS Clinical Trials Network (IMPAACT)  และ HIV Prevention Trials Network (HPTN) โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ และโรคระบาดอื่น ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านสาธารณสุขของประชากรทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

 

 

……………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 2362 Views