กิจกรรมวิชาการ.

S__10878987

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นักวิจัยหน่วยโภชนาการ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ปฐมนิเทศทีมงานพัฒนาพื้นที่ 3 ตำบล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ โดยมี ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย หัวหน้าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง อ. ดร. สแกวัลย์ อุ่นใจจีน หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ หัวหน้าโครงการ และอ. ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัยร่วม โครงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและบริการเชิงท่องเที่ยวในชุมชนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฐมนิเทศทีมงานจำนวน 40 ท่าน และนอกจากนี้ ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศยังได้ รับฟัง U2T Online series Kick off โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

S__10878997 S__10878989 S__10878990 S__10878992 S__10878994 S__10878996

………………………………………………………………..

ข่าวโดยหน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 172 Views