กิจกรรมทั่วไป.

373321

ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม  รองผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

…………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 613 Views