กิจกรรมวิชาการ.

NTAQHI LOGO normal

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 205 เครื่องทีติดตั้งในตำบลต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องวัดมีมาตรฐานในการตรวจวัดใกล้เคียงกับของเดิม มีการปรับพื้นที่ติดตั้งเดิมในจังหวัดเชียงใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งขยายการติดตั้งเครื่องวัดไปใน 40 พื้นที่ของจังหวัดลำพูน เชียงราย และแม่ฮ่องสอน เพื่อขยายเครือข่ายระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนจากผลกระทบของปัญหาหมอกควันต่อสุขภาพไปยังจังหวัดอื่นในภาคเหนือของประเทศไทยเพิ่มเติมจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่อง

 

ดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อจาก CMAQHI (ChiangMai Air Quality Health Index หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่) เป็น NTAQHI (Northern Thailand Air Quality Health Index หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ) ซึ่งในอนาคตจะได้ขยายพื้นที่ออกไปให้ครอบคลุมทุกจังหวัดภาคเหนือต่อไป

 

 

………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1653 Views