กิจกรรมวิชาการ.

P1018086

คุณพรรณราย  วิระเศรษฐกุล หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินศักยภาพและความพร้อมของห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory เพื่อเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory เข้ารับการตรวจห้องปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

P1018060 P1018066 P1018071

 

……………………………………………….

ข่าวโดยหน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 824 Views