กิจกรรมวิชาการ.

พอดีฟาร_210628_0

ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ “ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และบริการเชิงท่องเที่ยวในชุมชนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) ได้ดำเนินกิจกรรม ประชุมทีมเพื่อติดตามการดำเนินงานในโครงการฯ, ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อฯ แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่คะ, จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร, จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของชุมชนตำบลแม่คะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ และ พอดีฟาร์ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

……………………………………………….

ข่าวโดยหน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 132 Views