กิจกรรมวิชาการ.

visit 4 ตลาดใหญ่_210628_1

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 อ.ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน อาจารย์และนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ “ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากใบเชียงดาต่อสภาวะสมดุลของกลูโคสและตัวบ่งชี้ทางเมตาบอลิกในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมสำรวจสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

visit 4 ตลาดใหญ่_210628_0 visit 4 ตลาดใหญ่_210628_1

Post 132 Views