กิจกรรมวิชาการ.

316505

เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เซ็นสัญญาทุนวิจัยร่วมบริษัท ทุ่งสุวรรณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด เพื่อทำการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในกระชายขาวจากแหล่งผลิตต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกสำหรับต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณของสาร Panduratin A และ Pinostrobin ในกระชายขาวสำหรับต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากโครงการ Pre-Talent Mobility ภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

 

 

316503 316508 316507 316506 316504

 

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 144 Views