กิจกรรมทั่วไป.


     จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ทั้งประเภทลู่ และลาน อาทิเช่น กีฬาเดินทน วิ่ง ทุ่มน้ำหนัก พุ่งแหลน ขว้างจักร สนุกเกอร์-บิลเลียด  เปตอง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 34 เหรียญ โดยได้รับ 15 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 13 เหรียญทองแดง ดังรายละเอียดดังนี้

  สรุปผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554
ลำดับที่ รายชื่อนักกีฬา เหรียญรางวัล กีฬาประเภท
1 แพทย์หญิง ลินดา  เอื้อไพบูลย์ 5  ทอง 
1  เงิน
– เดิน 1,500 M
– วิ่ง 1,500 M
– วิ่ง 800 M
– วิ่งพลัด 4 x 100 M 
– วิ่งผลัด 4 x 400 M
– วิ่ง 3000 M 
ประเภท หญิง รุ่นอายุ 35-44 ปี


 

2 นายสมบุญ   บุญปราบ 3  ทอง 
1  ทองแดง
– เดิน 1,500 M
– วิ่ง  3,000  M
– วิ่ง  1,500  M 
– วิ่งพลัด 4 x 400  M
ประเภท ชาย รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป


 

3 นางผ่องพรรณ   เสาร์เขียว 2  ทอง 
1  เงิน
– วิ่งพลัด 4 x 100 M
– วิ่งพลัด 4 x 400 M
– วิ่ง 100 M    
ประเภท หญิง อายุ 35-44 ปี


 

4 แพทย์หญิง นันทิสา  โชติรสนิรมิต  2  ทอง 
1  ทองแดง
– วิ่งพลัด 4 x 100 M
– วิ่งพลัด 4 x 400 M
– วิ่ง  200  เมตร  
ประเภทหญิง อายุ 35-44 ปี


 

5 นางศรีวรรณ    วัฒนาฤดี 2   ทอง – วิ่งพลัด 4 x 100 M
– วิ่งพลัด 4 x 400 M                                 
ประเภทหญิง อายุ 35-44 ปี


 

6 นายปิย    ปัญญาราษฎร์ 1   ทอง – สนุกเกอร์
– บิลเลียด 
ประเภทเดี่ยวมือ 2


 

7 นางรัชดาพร    พระพรไพศาล 2  เงิน  
1 ทองแดง
– ทุ่มน้ำหนัก
– พุ่งแหลน
– ขว้างจักร                  
ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 34 ปี


 

8 ปราณี     ขัดอุโมงค์ 1  เงิน – เดิน 1,500 M
ประเภทหญิง อายุ 35-44 ปี


 

9 นางสาวกรรณิการ์    มอญแก้ว 1  เงิน – วิ่ง 3,000  M
ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 34 ปี


 

10 นางสาวรัชนีกร     นัดสาสาร 2  ทองแดง – เดิน  1,500 M
– วิ่งพลัด 4 x 400 M
ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 34 ปี


 

11 นางสาวสาริณี    ศรีเทพ 1  ทองแดง – วิ่งพลัด 4 x 400  M
ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 34 ปี


 

12 นางรัตติกา    ธรรมลังกา 1  ทองแดง – วิ่งพลัด 4 x 400 M                                         
ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 34 ปี


 

13 นางสาวสุทธกานต์    ดวงแก้ว 1  ทองแดง – วิ่งพลัด 4 x 400 M                   
ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 34 ปี


 

14 นายสรศักดิ์     เตนัง 1  ทองแดง – วิ่งพลัด 4 x 400 M
ประเภทชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป


 

15 นายมงคล   ยอดคำเหลือง 1  ทองแดง – วิ่งพลัด 4 x 400 M
ประเภทชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป


 

16 นายเสรี    พรหมวังศรี 1  ทองแดง – วิ่งพลัด 4 x 400                        
ประเภทชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป


 

17 นางสาวจุรีพร    วิเชีย 1  ทองแดง – เปตอง
ประเภททีมหญิง  3  คน


 

18 นางสาวชไมพร    ณะพรหม 1  ทองแดง – เปตอง
ประเภททีมหญิง  3  คน


 

19 นางสาวกาญจนา   ไชยรังศรี 1  ทองแดง – เปตอง
ประเภททีมหญิง  3  คน


 

  รวม 15   เหรียญทอง
6   เหรียญเงิน
13   เหรียญทองแดง

 

  รวมทั้งสิ้น 34   เหรียญรางวัล
…………………………………………………..
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Post 4964 Views