ร่างขอบเขตของงาน (TOR).

TOR ซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก_

Post 251 Views