กิจกรรมวิชาการ.

S__1974283

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดร.จีรัง ว่องตระกูล เลขานุการคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ ร่วมเป็นตัวแทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในพิธีรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) แก่คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ.โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และได้ถ่ายภาพร่วมกับสถาบันต่างๆที่ได้รับใบประกาศฯด้วย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) “ วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

S__1974283 S__1974300 S__1974291 S__46030905

 

Post 680 Views