กิจกรรมทั่วไป.

59954
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2564 ให้กับบุคลากรสถาบันฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 โดยการสัมมนาดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีรายชื่อดังนี้
นักวิจัยดีเด่น ได้แก่
พญ. ลินดา เอื้อไพบูลย์
อ.ดร. สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาชีพ
พญ. พัชรพรรณ สุคนธเวช
ภญ. ณัฐพร โฆษชุณหนันท์
สายปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวรรณ คำราพิช
นางสาวปุณณภา มะโนรี
พนักงานโครงการวิจัย
สายวิชาชีพ
นางจิราภรณ์ จันทร์ทอง
นายอาทิตย์ จิณะใจ
สายปฏิบัติการ
นางชนากานต์ กุณภา
นางสาวกาญจนา ไชยรังศรี
พร้อมทั้งได้มีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของสถาบันฯ นำโดย ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และได้บรรยายเรื่อง การดำเนินงานสถาบันฯ และยุทธศาสตร์สถาบันฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในประเด็นดังกล่าว จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในองค์กร ทำให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับทั้งความรู้ ความบันเทิง ตลอดจนการเชื่อมความสัมพันธ์ที่มีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
IMG_20211224_130525 269936512_328723999254441_242147997132548274_n 59954 269705258_328724039254437_5200192679220621810_n
IMG_20211224_100915
269718825_328802372579937_1445477787266795072_n
269805578_328801602580014_5193730652797206109_n
269444461_328724145921093_2666746500373250113_n 270099701_328724189254422_6318153146104841950_n 269797838_328724222587752_7972660285147165705_n 269825275_328724252587749_2542623038320310785_n
269964285_328724319254409_1080375994454240554_n 269940613_328724289254412_465222214824082504_n
 ………………………………………………………..
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 647 Views