กิจกรรมวิชาการ.

S__11075678

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับคุณวิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานงานสภาลมหายใจภาคเหนือ ในความร่วมมือการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการเพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ระหว่าง สภาลมหายใจภาคเหนือ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1

ทั้งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ ในการร่วมสนับสนุนด้านวิชาการและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการผลักดันให้รัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการอากาศในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลต่อสุขภาพ โดยมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน และร่วมเป็นภาคี เครือข่ายด้านสุขภาพ ในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อให้เกิดความตระหนักให้ชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษ ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดยมีการเรียนรู้ข้อมูลจากเครื่องวัดพีเอ็ม 2.5 โดยผ่านเวบไซต์และแอพลิเคชั่น

เป้าหมายในการทำงานร่วมกันของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสภาลมหายใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดยทางสถาบัน ฯ พร้อมให้การ สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และสภาลมหายใจภาคเหนือพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องวัดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เพื่อไป ติดตั้งให้ครอบคลุมครบทุกจังหวัดในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน และพร้อมกันนี้ สถาบันฯ จะดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ให้ครอบคลุมในเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมมีการ เผยแพร่ข้อมูลฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งของสถาบันฯ (www.nataqhi.info) และสื่อของสภาลมหายใจของภาคเหนือ (สถานีสู้ฝุ่น)

S__11075670 S__11075674 S__11075677

 

…………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 480 Views