กิจกรรมวิชาการ.

S__62611480

 

โครงการ “ผลกระทบของการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงตั้งแต่ในครรภ์ต่อการดำเนินของการพัฒนาระบบประสาทในกลุ่มเด็กไทยแรกเกิด: การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาการการรับสัมผัสและการพัฒนาระบบประสาทในประเทศไทย” หรือ  “โครงการสวัสดี” ซึ่งได้รับทุนจาก National Institute of Environmental Health Sciences (NIESH), National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส เป็นหัวหน้าโครงการฝ่ายไทยด้าน Cohort development and exposure assessment, รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการฝ่ายไทยด้านการพัฒนาระบบประสาทในเด็ก Professor Dana B Barr, Emory University Rollins School of Public Health, Atlanta, NIH PI และ Professor Nancy Fiedler, Rutgers University, New Jersey หัวหน้าโครงการด้านฝ่ายสหรัฐฯ ด้านการพัฒนาระบบประสาทในเด็ก โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายการของการดำเนินงาน โครงการวิจัยสวัสดี จึงได้เดินทางไปยังพื้นที่วิจัยเพื่อรายงานผลการวิจัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปใช้ไปประโยชน์ต่อไป

ดังนั้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล หัวหน้าโครงการ พร้อมทั้ง อาจารย์ดร.วรางคณา นาคเสน นักวิจัยร่วม และทีมเจ้าหน้าที่ในโครงการวิจัย เดินทางไปเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ. ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการวิจัยแก่ผู้บริหารอบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานได้ดำเนินการคืนข้อมูลสู่ชุมชนต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อบต.และหัวหน้า รพ.สต. เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผลการวิจัยระยะยาวถึง 5 ปี

S__62611482 S__62611483 S__62611484 S__62611486 S__62611485

 

 

……………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 370 Views