กิจกรรมวิชาการ.

BNX manual V1_update 17022022_Page_01
BNX manual V1_update 17022022_Page_01
คู่มือการให้การบำบัดผู้มีปัญหายาเสพติดกลุ่มฝิ่น/เฮโรอีนด้วยยาอมใต้ลิ้น Buprenorphine/Naloxone ฉบับที่ 1.0 วันที่ 31 มกราคม 2565 จัดทำโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบริการนำร่องในการบำบัดผู้มีปัญหาฝิ่น/เฮโรอีน ณ คลินิกเมทาโดน 6 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานลดอันตรายจากยาเสพติดภายใต้โครงการ Ending AIDS ของกรมควบคุมโรค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก กรมควบคุมโรค และ กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

📒โดยคู่มือนี้มีการจัดพิมพ์จำนวน 300 เล่มเพื่อเผยแพร่แก่คลินิกเมทาโดนนำร่องและภาคีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีเอกสารให้ความรู้เรื่องการบำบัดผู้มีปัญหาฝิ่น/เฮโรอีนแบบใช้สารทดแทนสำหรับภาคประชาสังคม ซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่พร้อมกัน โดยเอกสารทั้งสองเล่มสามารถเปิดดูในรูป e-book ได้ที่

คู่มือ https://online.pubhtml5.com/groj/ppsj/
Download ไฟล์ pdf https://cmu.to/BNXmanual

เอกสารความรู้ https://online.pubhtml5.com/groj/xiul/#p=11

Post 3445 Views