กิจกรรมวิชาการ.

367065
        ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวเบญจวรรณ คำราพิช นักวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยโครงการจัดตั้งศูนย์ CMU SH&E มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะมหาวิทยาลัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบการผสมผสานระหว่างการประชุมแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ (Hybrid Meeting) เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 3 ระดับ ได้แก่ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค (Network) มหาวิทยาลัยแม่ข่าย (node) และลูกข่าย (sub-node) ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ในการขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัย มุ่งสู่การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ
        ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกให้ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา  (ซึ่งมี ดร. อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์ เป็นผู้ดูแล) เป็นห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการยกระดับด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณ ห้องปฏิบัติการ 10,000 บาท และเพื่อให้การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการดำเนินไปตามนโยบายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของ วช. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มหาวิทยาลัยแม่ข่าย” กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ “ห้องปฏิบัติการลูกข่าย” โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 26 พฤษภาคม 2565367065 367067
367084
367078 

Post 510 Views