กิจกรรมวิชาการ.

P1047310

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกอบรมรูปแบบการบำบัดด้วยยา Buprenorphine/Naloxone ชนิดอมใต้ลิ้น ณ ห้องประชุม Donald Jeffry Gibson ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผ่านโปรแกรม Zoom meeting ร่วมกับหน่วยวิจัย 6 แห่งของโครงการบูพรีนอร์ฟีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุรินทร์พร ลิขิตเสถียร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายแพทย์สุทธิพันธ์ ตรรกไพจิตร จิตแพทย์จาก The Cabin Chiang Mai Rehabilitation Center แพทย์หญิงนันทิสา โชติรสนิมิต และทีมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยา Buprenorphine/Naloxone การให้ยาแก่คนไข้ และนำเสนอกรณีตัวอย่างจากโครงการวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันฯ

 

P1047308 P1047268 P1047302 P1047255

 

……………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1602 Views