กิจกรรมฉลอง 50 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_10

 

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2565ที่ผ่านมา ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง  หัวหน้าโครงการ  ดร.อนุรักษ์  วงษ์ตา นักวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงานจาก หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานงานความร่วมมือ และวางแผนงานกิจกรรมร่วมกับพื้นที่ได้แก่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย  องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โรงเรียนบ้านยางเปียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลยางเปียง และชุมชนบ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และการขยายผลการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสู่กลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสันป่าตอง และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีต่อร่างกาย ส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในโรงเรียน และชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการการทำงานร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2565 นี้ สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” คณะทำงานได้มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง เป็นต้น เพื่อลดการปนเปื้อน และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในพื้นที่

 

LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_15 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_17 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_18 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_19 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_20 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_21 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_22 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_23 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗ LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_0 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_1 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_6 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_9 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_๒๒๐๓๐๗_12

 

………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1232 Views