กิจกรรมวิชาการ.

11

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 บุคลากรสถาบันฯ นำโดย อ.ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน (อาจารย์/นักวิจัย) และ นายวิริทธิ์พล เขียวเลางาม (ผู้ช่วยนักวิจัย) เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน (Oral presentation) ในงานประชุมนานาชาติ (SAH International Conference 2022) ที่ถูกจัดขึ้นโดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (School of Allied Health Sciences, Walailak University) ในรูปแบบ virtual conference (Zoom Meeting) ในหัวข้อ “Allied Health Sciences for Health and Well-Being in the Post COVID Pandemic”

messageImage_1648535550781 messageImage_1648535782338 messageImage_1648616393821 11

…………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 232 Views