กิจกรรมวิชาการ.

HI_SH_SO 2

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าโครงการ ดร.อนุรักษ์ วงตา นักวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อระดมแนวคิดวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหา และแลกเปลี่ยนรูปแบบการทำงานร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำบ่อหลวง และโรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และการขยายผลการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสู่กลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสันป่าตอง และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงพิษของสารเคมีต่อร่างกาย ส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดแผนงานที่ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ส่งผลให้เกิดกระบวนการทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม น้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเป็นแนวทางกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ และทางกลุ่มชมรมผู้สูงอายุยินดีร่วมมือเพื่อขยายผลของกลุ่มต่อไปในอนาคต

HI_SH_SO 8 HI_SH_SO 7 HI_SH_SO 6 HI_SH_SO 5 HI_SH_SO 4 HI_SH_SO 3 HI_SH_SO 1

 

…………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 246 Views