กิจกรรมวิชาการ.

P1047741
วันที่29-31 มีนาคม 2565 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยดร.แสวง กาวิชัย และคณะ ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ อ.แม่แจ่มและจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มเติมอีก 6 จุด เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนค่าฝุ่นมลพิษในอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการการเสริมสร้างความตระหนักให้ชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพ จากมลพิษฝุ่นโดยเครื่อง PM2.5 sensors โดยได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศฝุ่น PM2.5 sensors จากสภาลมหายใจภาคเหนือ และมูลนิธิไทยพีบีเอส รายละเอียดพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มดังนี้
– องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
– รพ.สต.บ้านกองแขก ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
– รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
– อบต.ผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
– รพ.สต. บ้านกุงไม้สัก ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
– รพ.สต.บ้านห้วยนา ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
P1047637 P1047650 P1047656 P1047691 P1047710 P1047717 P1047731 P1047741 P1047800
 —————————————————–
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 272 Views