กิจกรรมวิชาการ.

1

ในวันที่ 21-22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงส์สิบสอง และ ดร.อนุรักษ์ วงตา พร้อมทีมงาน สังกัดหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้บริการตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในตัวอย่างเลือด ในกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มเกษตรกร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่ความยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว “เชียงรายเมืองเกษตร สีเขียว อาหารปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตรวจสารเคมีตกค้างทางการเกษตรในเลือด และสร้างความตระหนักต่อผลกระทบของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรต่อสุขภาพ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่อาสาสมัครมีผลการตรวจอยู่ในระดับเสี่ยง จึงได้หารือ แลกเปลี่ยนแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาสารเคมีต่อสุขภาพต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR ) ในวาระที่สถาบันฯ ก่อตั้งครบรอบ 55 ปี ภายใต้โครงการ “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES”1 2 3 4 5

………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 260 Views