กิจกรรมวิชาการ.

130698

ดร. โศธิดา นันตะกูล นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) หลักการออกกำลังกายสุขภาพดี ชีวีมีสุข และภาวะโภชนาการ อาหารสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย แก่อสม.เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 800 คน ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

130695 130694 130699 130697 130696

 

…………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 411 Views