กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_โรงเรียนบ้านหัวริน_๒๒๐๖๒๐_2

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินกิจกรรม “อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของพิษภัยจากสารเคมีต่อสุขภาพ ด้วยการตรวจระดับสารเคมีในร่างกาย และประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และการขยายผลการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสู่กลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสันป่าตอง และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง  หัวหน้าโครงการ มอบหมายให้
ดร.อนุรักษ์ วงตา และคณะทำงานจาก หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มนักเรียนและคณะครู เกี่ยวกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของพิษภัยจากสารเคมีต่อสุขภาพ ด้วยการตรวจระดับสารเคมีตกค้างในร่างกาย และประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ให้บริการตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในตัวอย่างเลือด ในกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านหัวริน ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และการขยายผลการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสู่กลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสันป่าตอง และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักต่อผลกระทบของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรต่อสุขภาพ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม“55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES”  ในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2565 นี้

LINE_ALBUM_โรงเรียนบ้านหัวริน_๒๒๐๖๒๐_4 LINE_ALBUM_โรงเรียนบ้านหัวริน_๒๒๐๖๒๐_5 LINE_ALBUM_โรงเรียนบ้านหัวริน_๒๒๐๖๒๐_6 LINE_ALBUM_โรงเรียนบ้านหัวริน_๒๒๐๖๒๐_7 LINE_ALBUM_โรงเรียนบ้านหัวริน_๒๒๐๖๒๐_8 LINE_ALBUM_โรงเรียนบ้านหัวริน_๒๒๐๖๒๐ LINE_ALBUM_โรงเรียนบ้านหัวริน_๒๒๐๖๒๐_0 LINE_ALBUM_โรงเรียนบ้านหัวริน_๒๒๐๖๒๐_1 LINE_ALBUM_โรงเรียนบ้านหัวริน_๒๒๐๖๒๐_3

 

…………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 530 Views