กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_41

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” โดยการให้ความรู้กับชุมชนตำบลสันพระเนตร ในเรื่องของ “ไข้เลือดออก… ภัยเงียบในฤดูฝน การให้ความรู้เรื่องยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก และสถานีให้ความรู้ในเรื่องของ หยุดไข้เลือดออกเริ่มต้นที่ตัวเรา อาหารสุขภาพและอาหารต้านโรค และการรู้เท่าทันโรคโดยการตรวจประเมินระดับกิจกรรมทางกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หลอดเลือดแดงส่วนปลาย ให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาตำบลสันพระเนตร ข้าราชการ/ พนักงาน เทศบาล หัวหน้าส่วนงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบถ.)  ประธานอสม. ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร

กิจกรรม 55 สุขภาพดีกับ RIHES ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการร่วมมือของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยมี นายพิรุณ  จักขุเนตร นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตรกล่าวเปิดการอบรม และรศ. เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ แนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ เทศบาลตำบลสันพระเนตร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_24 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_26 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_27 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_28 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_29 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_30 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_31 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_38 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_39 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_40 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_58 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_33 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_14 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_8 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_0 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_2 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_93 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_85 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_82 LINE_ALBUM_CSRเทศบาลสันพระเนตร_๒๒๐๖๒๒_61

…………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 477 Views