กิจกรรมวิชาการ.

รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ให้การต้อนรับ
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่มาศึกษาดูงานในด้าน Health
economics  ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที 24
มีนาคม
2553

โดย
งานประชาสัมพันธ์สถาบัน

คณะเศรษฐศาสตร์ มช. ดูงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 2283 Views