กิจกรรมวิชาการ.

186172

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการฯ และ ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม และทีมงานหน่วยวิจัยและนวัตกรรมทางโภชนเภสัช ร่วมกับ ผศ.ดร.กรกฏ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้าความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรึกษาหารือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของแต่ละองค์กร เพื่อให้บริการทั้งการให้คำปรึกษา การตรวจประเมินระบบ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

messageImage_1658909074815 186173

 

 

 

………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 199 Views