กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_ห้องปฏิบัติการ ผ่านการรับรอง มอก._220802_4

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการ “ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand; ESPReL) เพื่อพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยการนำเอา “เครื่องมือเพื่อการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” หรือที่เรียกว่า ESPRel Checklist นำมาใช้ในการประเมินตนเอง ซึ่งในปี 2565 นี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี งานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านสารพิษทางการเกษตรตกค้าง และ biomarker ของการได้รับสารพิษทางการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ* (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี อาจารย์.ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง เป็นผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการจัดพิธีมอบโล่และใบรับรอง ระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบ และมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

LINE_ALBUM_ห้องปฏิบัติการ ผ่านการรับรอง มอก_0._220802_3 LINE_ALBUM_ห้องปฏิบัติการ ผ่านการรับรอง มอก._220802_5 6eb7db48-05b4-4e52-abf6-290c9d1d82db LINE_ALBUM_ห้องปฏิบัติการ ผ่านการรับรอง มอก._220802_8 LINE_ALBUM_ห้องปฏิบัติการ ผ่านการรับรอง มอก._220802_10

………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 90 Views