กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

P1050027

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย รศ. ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ Dr.Gonzague Jourdain, Dr.Tim Cressey ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และคุณวาสนา พิโลนพงศธร หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. พบ ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อหารือ และปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการขอรับทุนวิจัย และการบริหารจัดการทุนวิจัยจาก National Institutes of Health (NIH) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

P1050027 P1050030 P1050045 P1050052 P1050019 P1050023

Post 146 Views