กิจกรรมวิชาการ.

76864

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล และ ดร. แสวง กาวิชัย พร้อมด้วยคณะจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่มาใช้ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย มอก.2677-2558 โดยมี คุณกุลรัญญา สุตัน นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการพิษวิทยา ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันฯ เป็นผู้ให้การบรรยาย

76857 76860 76863 76864

Post 226 Views