กิจกรรมวิชาการ.

S__42737675
นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการสุราระดับภูมิภาค ภาคเหนือ แพทย์หญิง นันทิสา โชติรสนิรมิต แพทย์และนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำเสนอโปสเตอร์ มุมมองและข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อกลยุทธ์การกำหนดผู้ขับขี่ที่ไม่ดื่มโดยมีค่าตอบแทนและการดำเนินการในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น “เพื่อนดื่มเราขับ”
และคุณกนิษฐา ไทยกล้า นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำเสนอ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะที่ 1 พศ. 2565″
ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ณ โรงแรมแคนารีฮิลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
166930 166931 166938 S__42737675

Post 269 Views