กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

S__20193282

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการ “การวิเคราะห์สารตกค้างมลพิษทางอากาศและสารเคมีเกษตร เพื่อสร้างความตระหนักแก่ชุมชน” (โครงการ อสม. ภายใต้แผนงานวิจัย CMU Model) มอบหมายให้ ดร.แสวง กาวิชัย นักวิจัย พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อแจ้งขยายผลการดำเนินงาน และผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างมลพิษทางอากาศและสารเคมีการเกษตรแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มอสม.ในพื้นที่ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับหมอกควันและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ วิธีการลดการสัมผัสและป้องกันตัวจากสารมลพิษทางอากาศและสารเคมี เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

S__20193288 S__20193284 S__20193286 S__20193287 S__20193289 S__20193285

 

 

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 274 Views