กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_220826_0

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทางโครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลแม่คะ ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) นำโดย ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ อาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ในหัวข้อ “การทำการตลาดในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ทศพล บุญศิริ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ถ่ายทอดความรู้ภายในกิจกรรมครั้งนี้

LINE_ALBUM_220826_0 LINE_ALBUM_220826_1 LINE_ALBUM_220826_2 LINE_ALBUM_220826_3 LINE_ALBUM_220826_4 LINE_ALBUM_220826_5 LINE_ALBUM_220826_6 LINE_ALBUM_220826_7 LINE_ALBUM_220826_8

Post 131 Views