กิจกรรมวิชาการ.

P1050948

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการฝึกอบรม ISO 9001 Requirements & Risk Management เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการนำระบบการบริหารด้านคุณภาพมาประยุกต์ใช้ โดยประกอบด้วย ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารด้านคุณภาพขององค์กร และ ISO 31000 : การประเมินความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงตามแนวทาง Risk Management โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัทมกร คุณากรจิตติรักษ์ และอาจารย์ฉัตราภรณ์ ปัจจักร จาก บริษัท ยูไนเต็ด โนวเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่P1050933 P1050940

P1050931 P1050944 P1050948 P1050959 P1050965

Post 105 Views